• Pertian
  • English
  • Arabic
تبریز-کوی استانداری-20متری سپهر-پلاک10-کارخانه سازه فضایی آسمان گستر
اندازه گيري سرعت و پروفيل باد با دستگاه بادسنج


اندازه گيري سرعت و پروفيل باد با دستگاه بادسنج

 

با توجه به آنکه سازه برج میلاد بلندترین سازه در منطقه تهران می باشد، بررسی پروفیل و سرعت باد در ارتفاع به جهت عدم وجود چنین اطلاعاتی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بدین منظور دو بادسنج در ترازهای 22
متر و 324 متری برج نصب گردیده اند که به طور شبانه روزی نسبت به ثبت رکوردها اقدام می نمایند. این سیستم از تابستان سال نود مورد بهره برداری قرار گرفته است. با توجه به اینکه بیشترین سرعت باد در تهران در اوایل بهار و اواخر تابستان اتفاق می افتد و کمترین آن در اواخر پاییز محقق می شود، لذا منحنی های برازش داده شده به رکوردهای موجود که نمایش دهنده حداکثر روزانه سرعت و پروفیل باد می باشند در شکل 4 نشان داده شده اند.
 
در اکثر این منحنی ها میزان سرعت باد در تراز زمین برابر صفر نمی باشد. این مساله به دلیل قرار داشتن برج میلاد بر روی تپه ای با ارتفاع کوتاه می باشد. به عبارتی بر اساس تحقیقات انجام شده، در زمان وزش باد از روی تپه، جریان باد دچار توربولانس می گردد که نتیجه آن بالا رفتن سرعت باد در نزدیکی سطح زمین در روی تپه می باشد.
 
این مساله به موقعیت قرار گیری سازه بر روی تپه (مثال بر روی دامنه و یا نوك تپه) و همچنین به نوع پوشش تپه نیز بستگی دارد اما معموالً باعث می شود در ترازهای پایینی شاهد سرعت بیشتری نسبت به ترازهای بالایی باشیم. شکل زیر نمونه ای از اندازه گیری های انجام شده را در این خصوص نشان می دهد.
 
 

همانطور که از این شکل نیز پیداست هر اندازه که سازه در موقعیت بالاتری از تپه قرار داشته باشد، تغییرات پروفیل باد بین پایین ترین و بالاترین نقطه آن
کمتر خواهد بود. لذا می توان چنین استدلال نمود که اندازه گیری های تراز پایین برج میلاد )تراز 22 متر( تحت تاثیر حالت توربولانس به دلیل قرارگیری بر روی تپه گردیده اند و نمی توانند معیار چندان مناسبی برای وضعیت باد در ارتفاع 22 متری در سطح شهر تهران باشدالبته با توجه امکان اندازه گیری توسط اداره هواشناسی در چنین ارتفاع هایی )22 متر(، کمبودی به لحاظ
دیتابیس از این بابت احساس نمی گردد. اما اندازه گیری های انجام شده در تراز های بالا مانند تراز 324 متراز نوع اندازه گیری هایی است که کمبود آن احساس می شد و می تواند به عنوان مبنایی برای بروزرسانی پروفیل باد در شهر تهران جهت طراحی سایر سازه های بلندمرتبه مورد استفاده قرار گیرد.