کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی


سازه فضایی

دانشکده شیرین عسل

پروژه سازه فضایی دانشکده شیرین عسل یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضاکار

هتل کنگان بوشهر

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »

سازه فضاکار

ایستگاه راه آهن زاهدان

پروژه سازه فضایی ایستگاه راه آهن زاهدان یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضایی

پزشکان اردبیل

پروژه سازه فضایی پزشکان اردبیل یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »

سازه فضاکار

فرودگاه حجاج کرمانشاه

پروژه سازه فضایی فرودگاه حجاج کرمانشاه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضایی

فناوری خودرو

پروژه سازه فضایی فناوری خودرو یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »

سازه فضاکار

مزار شهدای جلفا

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در شهر ...

بیشتر »
سازه فضایی

مترو تبریز

پروژه سازه فضایی (سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »


سازه فضایی

فرهنگ سرای باسمنج

پروژه سازه فضایی فرهنگ سرای باسمنج یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضاکار

مسجد جامع مراغه

پروژه سازه فضایی مسجد جامع مراغه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »

سازه فضایی

مجتمع تجاری سراب

پروژه سازه فضایی مجتمع تجاری سراب یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضاکار

کابل صائب

پروژه سازه فضایی کابل صائب یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »

سازه فضایی

لاله پارک تبریز

پروژه سازه فضایی لاله پارک تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضاکار

بیمارستان میلاد ارومیه

پروژه سازه فضایی بیمارستان میلاد ارومیه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »

سازه فضایی

استانداری تبریز

پروژه سازه فضایی استانداری تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »